InfoLANG Dil Okulları - En İyi İngilizce Kursu İstanbul İngilizce Dil Kursları Fiyatları
Boğaziçi Proficiency Sınavı hangi dönemlerde yapılır?

Boğaziçi Proficiency sınavı her yıl Ocak, Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında yapılmaktadır.

Boğaziçi Proficiency sınavının içeriği nedir?

Boğaziçi Proficiency sınavında reading, listening ve writing becerileri ölçülür.


Duyduğunu Anlama, Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak ikiye ayrılır. Seçici Dinleme bölümünde öğrenciler sınav başlamadan önce soruları 3 dakika süreyle incelerler ve arkasından sınav metni bir öğretim görevlisi tarafından bir kez okunur. Ayrıntılı Dinleme bölümünde öğrenciler soruları daha önceden görmezler ve sınav süresince boş bir sayfaya not alırlar. Öğrenciler sınav sorularını, almış olduklarını notlarını kullanarak cevaplandırmaktadırlar.


Okuduğunu Anlama, Seçici Okuma ve Ayrıntılı Okuma olarak ikiye ayrılır. Seçici Okuma bölümünde öğrenciler önce soruları okurlar ve daha sonra gerekli bilgiyi metin içinde bulurlar.  Ayrıntılı Okuma bölümünde öğrencilerden kendilerine verilen metni dikkatle okuyup sorulara cevap vermeleri beklenir. 8-9 sorudan oluşan bu bölümün süresi 30 dakikadır.


Yazılı İfade bölümünde öğrencilerden iki farklı konu üzerine, her biri yaklaşık 250 kelime içeren iki kompozisyon yazmaları beklenir. Her bir kompozisyon için ayrılan süre 40 dakika olup, öğrenciler diledikleri konudan başlayabilirler.


ok
sık sorulan sorular;
  • Boğaziçi Proficiency Sınavı hangi dönemlerde yapılır?
  • Boğaziçi Proficiency sınavının içeriği nedir?
Boğaziçi Proficiency (BÜYES/BUEPT)

Boğaziçi Proficiency (BÜYES/BUEPT)

InfoLANG Dil Okulları bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi yeterlilik sınavına ( Proficiency) yönelik oluşturduğumuz grup ve özel ders seçenekli hazırlık atlama programlarımız bulunmaktadır. Bu programlar dahilinde öğrencilerimizi sadece Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan yeterlilik sınavına yönelik hazırlamaktayız. Uzman Eğitmen kadromuz ve güncel olarak takip edilen Boğaziçi Yeterlilik sınavı ile eş değerde ve tüm eksiklikleri kapamaya yönelik oluşturduğumuz müfredatımız ile hazırlık okulu engeline takılmadan rahatlık ile kendi bölümünüze başlayabileceksiniz.


BÜYES / BUEPT Nedir? 

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT) Üniversite öğrencilerinin, bölümlerinden ders almaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile verilen ve Eylül, Ocak, Haziran ve Ağustos aylarında girilen sınavdır.  Bu sınav, Dinleme, Okuma, ve Yazma bölümlerinden oluşarak yaklaşık 3.5 saat sürer. BÜYES/BUEPT ile aynı gün öğrenciler TWE ( Test of Written English) denilen bir yazma sınavına girerler. Bu sınav İngilizce Yeterlik Sınavından muaf olmak için girilen TOEFL sınavında yazma bölümünde başarılı olamamış fakat diğer bölümlerden istenilen puanı almış öğrenciler içindir. TWE sınavında başarılı olan adaylar, TOEFL belgeleri ile birlikle yeterliliklerini kanıtlamış olmaktalardır.


BÜYES’de notlandırma  A, B, C, S, F1, F2, F3 ve F4 üzerinden yapılmaktadır. Sınavda en düşük geçme notu C'dir. C notu 60 puana denktir. A, B, C, öğrencinin sınavda başarılı olduğunu; ABS, öğrencinin sınava girmediğini gösterir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin bulunduğu listedeki S harfi, İngilizce’de başarılı anlamına gelen Satisfactory kelimesini; F harfi de kalmak anlamına gelen Fail kelimesini temsilen kullanılır. Öğrencinin kaldığını gösteren F notları F1'den F4'e doğru düşmektedir. F1 en yüksek kalma notu iken F4 en düşük kalma notudur.


BÜYES/BUEPT üç bölümden oluşur: Duyduğunu Anlama (Dinleme), Okuduğunu Anlama (Okuma) ve Yazılı İfade (Yazma).


Duyduğunu Anlama Bölümü:  Bu bölüm Seçici Dinleme (Selective Listening) ve Ayrıntılı Dinleme (Careful Listening) olarak iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri bir öğretim elemanı tarafından bir kez okunur. Seçici Dinleme kısmında, öğrenciler metin okunmadan önce soruları 3 dakika inceleyerek sorulara metnin okunması esnasında cevap verirler. Metnin okunmasından sonra öğrencilere 3 dakika süre verilerek cevapların kontrol edilmesi sağlanır. Ayrıntılı Dinleme kısmında ise öğrenciler soruları görmeden önce metin okunurken not alırlar. Metin okunmasından sonra öğrencilere aldıkları notları kullanarak cevap vermeleri için 15 dakika verilmektedir.


Okuduğunu Anlama bölümü, Arayarak Okuma (Search Reading) ve Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) olarak iki kısımdan oluşur. Arayarak Okuma kısmında, öğrenciler önce soruyu okurlar. Ardından, soruda geçen anahtar kelime/kelimelerden yola çıkarak metinde konunun geçtiği ilgili paragrafı bulurlar. Soruyu cevaplayabilmek için o paragrafı dikkatlice okumaları gerekir. Arayarak Okuma bölümü, 8-10 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 30-35 dakikadır. Sorular metindeki bilgi sırasına göredir. Cevap verirken dikkat edilmesi gereken husus, soru neyi soruyorsa sadece onu yazmak, gereksiz bilgi eklememektir. Verilen cevapların, dilbilgisi yapısı ve anlam bütünlüğü açılarından soruyla uyumlu olmaları gerekmektedir. İkinci kısım olan Ayrıntılı Okuma'da, öğrencilerin metni ayrıntılara dikkat ederek okuyup anlaması ve sorulan bilgiyi ilgili paragrafta bulduktan sonra hem paragrafın kendisi hem de öncesi ve sonrasındaki paragrafların anlam bütünlüğü içinde değerlendirmesi yoluyla soruları cevaplandırmaları beklenmektedir. Ayrıntılı Okuma bölümü 9-11 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 40-50 dakikadır. Soru tipleri Arayarak Okuma bölümündeki soru tiplerinden farklıdır. Bu sorular, metindeki ana fikirleri ve önemli detayları anlama, yorumlama, paragrafta tartışılan düşüncelerarası ilişki kurabilme ve bu düşünceler öncesi ve sonrasındaki paragraflar, hatta metnin bütünü ile ilişkilendirebilme becerilerini ölçer. Soru tipleri kısa cevap, çoktan seçmeli ve eşleştirme şeklinde olabilir.


Yazılı İfade bölümünde öğrencilerden iki farklı konu üzerine iki kompozisyon (her biri yaklaşık bir A4 sayfası uzunluğunda) yazmaları beklenir. Kompozisyon konularında, öğrencinin tartışabileceği yardımcı fikirlere yer verilir. Öğrenciler verilen yardımcı fikirler yerine kendi buldukları yardımcı fikirleri kullanarak da kompozisyonlarını yazabilirler. Her bir kompozisyon için ayrılan süre 40 dakika olup her iki konu öğrencilere yazma sınavı başında verilir. Öğrenciler, 80 dakikalık süre içinde diledikleri yazma konusundan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında dilbilgisi ve anlam bakımından yetkin bir akademik İngilizce, ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır. Düşüncelerarası geçişlerin sağlanması ve sunulan düşüncelerin açıklama, tanımlama, tasvir ve örneklendirme yoluyla detaylandırılması da akademik düzeydeki başarılı bir kompozisyonun vazgeçilmez unsurlarındandır.


NOTLANDIRMA

Her bir doğru yanıt 2 puan değerindedir. Kısmen doğru yanıtlanmış sorulara puan verilmez. Öğrenciler Duyduğunu Anlama ya da Okuduğunu Anlama bölümü toplam puanlarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar.  Satisfactory kelimesinin baş harfi olan  S harf notu öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden geçer not aldığını, yine Fail  kelimesinin baş harfini temsil eden F1, F2, F3, ve F4  harf notları ise öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden kaldığını gösterir.


S: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %100-60  

F1: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %59-55 

F2: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %54-45 

F3: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %44-30 

F4: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %29-1

Yazılı İfade Bölümünün Notlandırılması: Her öğrencinin Yazılı İfade bölümü kağıtları toplam 4 öğretim elemanı (her kompozisyon için iki öğretim elemanı olacak şekilde) tarafından değerlendirilir. Değerlendirme bittiğinde her öğrencinin toplam 4 tane yazılı ifade notu olur. Öğretim elemanları, kompozisyonları değerlendirirken aşağıda gösterilen harf notlarını (MA, A, D, vs.) kullanırlar. Daha sonra bu harf notlarının sayısal karşılıkları (75, 60, 55,... ) alınarak dört notun aritmetik ortalaması hesaplanır.


BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Bölümü Geçme Barajı: BÜYES/BUEPT'in Yazılı İfade Bölümünü geçebilmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümü not ortalaması en az 56 olmak zorundadır. Başka bir deyişle, öğrencinin aldığı 4 nottan en azından birinin en az A (60) olması gerekmektedir. Aşağıda Yazılı İfade Bölümünden geçmek için gerekli olan en az 56 not ortalamasının hangi şekillerde olabileceğinin örnekleri gösterilmiştir.


BÜYES /BUEPT'te Kalan Öğrencilere Yazılı İfade Bölümünde Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler, Yazılı İfade bölümü not ortalamalarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar.  S, öğrencinin yazılı ifade bölümünden geçtiğini;  F1, F2, F3, F4 ise kaldığını gösterir.


S: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %100-56 

F1: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %55 

F2: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %54-50  

F3: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %49-40 

F4: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %39-1


Sınavın Tümünü Geçen Öğrencilerin Toplam Puanının (Sınav Notu) Hesaplanması: BÜYES/BUEPT not ağırlıkları, Duyduğunu Anlama (L) %30, Okuduğunu Anlama (R) %40, Yazılı İfade (W) %30 olmak üzere 3 bölüm notlarının toplamından oluşur ve aşağıdaki formül uygulanarak hesaplanır: 


Bu hesaplama sonucunda çıkan toplam puanlar aşağıda belirtilen aralıklara göre 'A, B, C' harf notları olarak ilan edilir. Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez.


BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 100-85 = A 

BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 84-70 =  

BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 69-60 =   C


Sınavı geçmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümünden en az (56) ortalama alması,  ve Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinin toplamından da %60 başarı sınırına ulaşması gerekir. Bu şartları sağlayan öğrencilerin genel ortalamaları 60'a denk gelir ve sınavı geçerler. Yukarıdaki formül kullanılarak BÜYES/BUEPT genel not ağırlıklarının hesaplanması sadece sınavın tümünü tek seferde geçen öğrenciler için geçerlidir. Sınavı parçalı geçme hakkından yararlanan öğrencilerin, Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde ayrı ayrı %60 başarı sınırına ulaşmalara gerekir. Bu öğrencilerin (diğer öğrenciler gibi) Yazılı İfade bölümünden en az 56 ortalama alması gerekmektedir.


•  TOEFL (Paper-based) 550, Writing 4.5

•  TOEFL (Paper-based) 550, B.U. TWE Pass

•  TOEFL  IBT 79, Writing 22

•  TOEFL  IBT 79, B.U. TWE Pass

•  IELTS (Academic) 6.5, Writing 6.5

•  IELTS (Academic) 6.5, B.U. TWE PassFırsatı siz de kaçırmayın!
Boğaziçi Proficiency Sınavı hangi dönemlerde yapılır?
Boğaziçi Proficiency sınavı her yıl Ocak, Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında yapılmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için
Boğaziçi Proficiency sınavının içeriği nedir?
Boğaziçi Proficiency sınavında reading, listening ve writing becerileri ölçülür.
Ayrıntılı bilgi için
TOEFL, İngilizce Eğitimi - Kursu, Havacılık İngilizcesi, IELTS (International English Language Testing System)
Bakırköy şubesi
Haftasonu, Hafta içi gündüz

İngilizce Eğitimi - Kursu
Bakırköy şubesi
Haftasonu, Hafta içi gündüz, Hafta içi akşam

İngilizce Eğitimi - Kursu
Haftasonu, Hafta içi akşam
Hukuk ingilizcesi eğitimi hakkında bilgi almak istiyorum.

Infolang'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2020 InfoLANG Dil Okulları - En İyi İngilizce Kursu İstanbul İngilizce Dil Kursları Fiyatları